fbpx

MAJAREEGLID

Reti tee ärimajakülaliskorter (edaspidi korter)

 1. Suitsetamine ja muude mõjuainete tarbimine on ärimajas (ka aknal ja uksel) rangelt keelatud. Suitsetamine on lubatud üksnes ärimaja territooriumil selleks ettenähtud ja tähistatud kohas.
 2. Nii lahja kui kange alkoholitarbimine on ärimajasja ärimaja territooriumil rangelt keelatud.
 3. Öörahu on pühapäevast neljapäevani kell 22.00-06.00, reedeti ja laupäeviti kell 23.00-07.00.
 4. Korterikolmanda isiku kasutusse andmine on keelatud.
 5. Elektri- ja soojusenergiat ning vett tuleb tarbida mõistlikult ja säästlikult. Söefiltriga kubu ei ole ühenduses välisõhuga, st seade on ettenähtud kergema toidulõhna neutraliseerimiseks, mitte suitsu ja liigse auru eemaldamiseks ja tugeva toidulõhna neutraliseerimiseks.Keelatud on tegevused, mis nõuavad tavapärasest oluliselt suuremat elektri- ja/või jahutusvõimsust (serverite majutus, krüptoraha kaevandamine jms).
 6. Esemete hoiustamine ärimaja trepikodades ja koridorides on keelatud.
 7. Ärimajal on parkla maja suletud tagahoovis ja maja küljel jalühiajaliseks parkimiseksmaja ees.
 8. Ärimaja üldalad on kaetud videojälgimise süsteemiga. Süsteemi reaalajal jälgimist ei teostata, kuid kõik kaamerapildid salvestatakseja on järelvaadatavad.
 9. Korterit ja selles olevaid asju tuleb kasutada hoolikalt ja heaperemehelikult ning vastavalt sihtotstarbele, majutustingimustele ja majareeglitele, tagades korteri ja selles olevate asjade säilimise lepingus fikseeritud seisukorras ja koosseisus.
 10. Olmejäätmed tuleb visata ärimaja tagahoovis asuvatesse olmejäätmete mahutitesse. Muud jäätmed tuleb kokku koguda ja viia jäätmejaama.
 11. Lemmikloomade majutamine korteris on keelatud.
 12. Reeglite rikkumisel rakendub trahv 300 eurot iga rikkumise kohta.
 13. Hooletusest põhjustatud (vale)häiredja/või evakuatsioon on rangelt keelatud. Rikkumisel rakendub trahv 1000 eurot ning kui sellega on tekitatud olulist kahju ka teistele klientidele, on ärimaja haldajal õigus nõuda täiendavat kahju hüvitamist või kulude katmist.
 14. Majutustingimused on eesti ja vene keeles. Vastuolude korral lähtutakse eestikeelsest tekstist.

MAJUTUSTINGIMUSED

Majutustingimused kehtivad külastajakaardil nimetatud kliendi ja EV Haldus OÜ (registrikood 14932612) (edaspidi majutaja) vahel majutusteenuse osutamisel Reti tee ärimajas (Reti tee 11, Peetri alevik)

 1. Majutusteenuse osutamise ajaks loetakse majutuse algus- ja lõppkuupäev. Külaliskorter on kliendi kasutuses majutuse alguskuupäeval kella 15.00-st kuni lõppkuupäeval kella 12.00-ni, kui majutaja ei ole teatanud teisiti.
 2. Külaliskorteri kasutamiseks annab majutaja kliendile personaalse ligipääsukoodi, mis tagab ligipääsu majja ja külaliskorterile. Ligipääsukood aktiveerub majutuse alguskuupäeval kell 15 (tingimusel et majutuse eest on nõuetekohaselt tasutud) ja deaktiveerub majutuse lõppkuupäeval kell 12.00. Ligipääsukood ei kuulu jagamisele kolmandate isikutega.
 3. Klient tasub majutusteenuse eest ette hiljemalt lepingu allkirjastamise päeval. Kui majutusteenuse osutamise aeg on pikem kui üks (1) kuu, tasub klient majutusteenuse eest ette kuude kaupa. Kui tasu on nõuetekohaselt tasumata, on majutajal õigus ligipääsukood ette teatamata mitteaktiveerida või deaktiveerida ja mitte tagada kliendile ligipääsu majja ja külaliskorterile enne tasu tasumist.
 4. Kui majutusteenuse osutamise aeg on kuni üks (1) kuu, toimub külaliskorteri koristus pärast majutuse lõppkuupäeva. Kui majutusteenuse osutamise aeg on pikem kui üks (1) kuu, toimub külaliskorteri koristus kord kuus kalendrikuu esimese täisnädala mistahes tööpäeval ajavahemikus kell 8-18, kui majutaja ei ole teatanud teisiti. Koristus hõlmab voodipesu ja rätikute vahetust.
 5. Kui klient tühistab majutuse vähemalt 7 ööpäeva (168h) enne majutuse alguskuupäeva, on kliendil õigus saada ette makstud tasu täielikult tagasi. Kui klient tühistab majutuse vähem kui 7 ööpäeva (168h) enne majutuse alguskuupäeva, on majutajal õigus jätta ette makstud tasu 50% ulatuses tagastamata.
 6. Majutusteenuse osutamise ajal on kliendil õigus majutus enneaegselt lõpetada, teatades sellest majutajale ette vähemalt kaks (2) nädalat. Majutuse enneaegsel lõpetamisel on majutajal õigus jätta ette makstud tasu 100% ulatuses tagastamata.
 7. Majutuse tühistamiseks või enneaegseks lõpetamiseks tuleb saata vastavasisuline e-kiri aadressile haldus@everaus.ee. E-kirja tuleb märkida kliendi nimi, ruumi number ning arveldusarve, kuhu ettemakstud tasu tagastada. Ettemakstud tasu tagastatakse mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates e-kirja saamisest.
 8. Klient ja majutaja vastutavad lepingu rikkumise eest vastavalt lepingule ja õigusaktidele.
 9. Majutaja vastutuse piirmäär on ühe (1) kuu majutusteenuse tasu.
 10. Majutaja ei vastuta kliendi isiklike asjade ja muude kliendi poolt ruumis hoiustatavate asjade eest (sh pärast majutuse lõppemist maha jäetud asjade eest).
 11. Majutaja ei vastuta majutamise viibimise või peatumise eest, kui see on tingitud kliendist (sh p 3 kolmas lause korral) või erakorralistest majutajast mittetingitud asjaoludest.
 12. Elektri- ja soojusenergia ja vee ebamõistliku ja/või mittesäästliku tarbimise korral on majutajal õigus nõuda kliendilt ülekulu ja/või tekitatud kahju hüvitamist (lisaks majareeglites sätestatud leppetrahvile).
 13. Majutuse lõppkuupäeval tuleb külaliskorter vabastada puhtana ning seisukorras ja koosseisus, millises see oli külaliskorteri üleandmisel kliendile ja mis vastab lepingujärgsele kasutamisele (harilik kulumine). Harilikuks kulumiseks ei loeta puurauke põrandas, seintes ja laes, kraabitud põrandaid, lõhutud nurkasid jms. Kahju korral on klient kohustatud hüvitama külaliskorteri ja selles olevate asjade taastamiseks/asendamiseks vajalikud kulud.
 14. Klient kohustub viivitamatult teatama majutajale külaliskorteri puudustest ja/või kasutamise takistustest ning igast külaliskorteris toimunud avariist, tulekahjust, õnnetusest jms sündmusest, samuti sellise sündmuse saabumise ohust ja võtma viivitamatult tarvitusele kõik võimalikud abinõud sellise ohu ärahoidmiseks või toimunud sündmusest tulenenud või tuleneda võiva kahju vähendamiseks või vältimiseks ning õnnetuse tagajärgede kõrvaldamiseks.
 15. Majutajal on õigus siseneda kliendile etteteatamata külaliskorterisse, kui see on vajalik külaliskorteri/hoone/kinnistu säilitamiseks või puuduste kõrvaldamiseks, kahju (sh avariide või õnnetuste) ärahoidmiseks või nende tagajärgede kõrvaldamiseks, samuti lepingu täitmise ning külaliskorteris asuvate elektri-, veevarustuse-, kanalisatsiooni jms süsteemide ja seadmete kontrollimiseks või koristusteenuse osutamiseks.
 16. Kohaldatav õigus: Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. Kohtualluvus: esimese astmena Harju maakohus.

Majutustingimused on eesti ja vene keeles. Vastuolude korral lähtutaks eeestikeelsest tekstist.